วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ


บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จงอธิบายความหมายและส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลระบบสื่อสารคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนด้านการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการดังนี้
              - ระบบประมวลผล ความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศที่หลากหลาย ทำให้การจัดการและการประมวลผลด้วยมือไม่สะดวก ล่าช้า และอาจจะผิดพลาด ปัจจุบันองค์การจึงต้องทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนในการจัดการข้อมูล
               - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
               - การจัดการข้อมูล ปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญกับส่วนประกอบ 2 ประการแรกแต่ผู้สนใจด้านจัดการข้อมูล จะให้ความสำคัญกับส่วนประกอบที่ 3

2. เหตุใดการจัดการข้อมูลจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ?
    ตอบ เพราะผู้สนใจด้านจัดการข้อมูล (Data/ Information Management) จะให้ความสำคัญกับส่วนประกอบที่ 3 ซึ่งมีความเป็นศิลปะในการจัดรูปแบบ และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน้าที่อะไร และสามารถเปรียบเทียบกับอวัยวะส่วนใดของมนุษย์ ?
    ตอบ CPU จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเราสามารถเปรียบเทียบ CPU กับสมองของมนุษย์ที่มีหน้าที่หลัก 2 ประการคือ
              - ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
              - คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล

4. เราสามารถจำแนกคอมพิวเตอร์ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง ?
    ตอบ
โดยปกตินักวิชาการด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) นิยมจำแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ตามราคา ขนาดและประสิทธิภาพในการประมวลผลของเครื่อง ซึ่งทำให้เราสามารถจำแนกคอมพิวเตอร์ออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้
          1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและมีความเร็วสูง ตลอดจนราคาแพงมากปกติซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ มักจะถูกนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ
          2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำและระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีศักยภาพสูง และมีความสามรถในการทำงานที่ซับซ้อนในเวลาที่รวดเร็ว
          3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานสารสนเทศ สำหรับองค์การที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลในระดับปานกลาง ประกอบกับราคาที่ต่ำกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
          4.ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า PC จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 3 ระบบที่กล่าวมาในระยะแรก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะมีศักยภาพค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจที่ซับซ้อนและหลากหลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5.เหตุใดจึงมีผู้กล่าวว่า “คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรกลที่เปลี่ยนแปลงโลก” และท่านเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด ?
ตอบ ไม่เห็นด้วย เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในสังคมได้เหมือนอย่างที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ถ้าขาดเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาสนับสนุน

          6. ชุดคำสั่งและภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ตอบ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program) หมายถึงชุดคำสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร และสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุดคำสั่งจะทำหน้าที่สั่งงานและควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่กำหนดภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language) เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกราบรื่นมีความสัมพันธ์กันโดยชุดคำสั่งจะถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

          7. ภาษายุคที่ 4 หรือ 4GL เป็นอย่างไร และมีความแตกต่างจากภาษาคอมพิวเตอร์ในอดีตอย่างไร
ตอบ ภาษายุคที่ 4 จะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการนำไปใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เขียนชุดคำสั่งและผู้ใช้ที่มีความรู้จำกัดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความแตกต่างจากภาษาคอมพิวเตอร์ในอดีต คือ
                - ง่ายต่อการเรียนรู้ ภาษาในยุคที่ 4 จะมีโครงสร้างที่ง่าย ชัดเจน และใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
                - ง่ายต่อการใช้งาน โครงสร้างและตรรกะที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งานภาษายุคที่ 4 ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาทำความเข้าใจมาก
                - มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้ใช้นิยมนำภาษาในยุคที่ 4 ไปใช้งาน ประกอบกับการประมวลผลที่รวดเร็วของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

8. จงยกตัวอย่างและอธิบายรายละเอียดของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นประโยชน์ต่องานสารสนเทศขององค์การ
    ตอบ
ปัจจุบันเราสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์การได้หลากหลาย เทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ให้การส่งผ่านข่าวสารข้อมูลในระยะไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ช่วยให้ระบบงานของคอมพิวเตอร์มีศักยภาพสูงขึ้นโดยขยายตัวจากการจัดเก็บ การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังมีข้อจำกัดในการกระจายและรับ-ส่งข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ถูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น