วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สรุปท้ายบทที่ 3 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


สรุปท้ายบทที่ 3 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


             ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่า TPS หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดย เฉพาะคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ เพื่อให้ทำงานเกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานภายในองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยที่tps จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินในแต่ละวันขององค์การเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นระบบ นอกจากนี้ tps ยังช่วยให้ผู้ใช้สารสนเทศมาอ้างอิงอย่างสะดวกและถูกต้องอนาคต
             ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ หรือที่เรียกกว่า MRS หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวม ประมวลผล จัด ระบบ และจัดทำรายงาน หรือเอกสารสำหรับช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ การบริหาร เนื่องจากงานที่ถูกทำอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การบริหารงานอย่างมี ประประสิทธิภาพ โดยที่ MRS จะจัดทำรายงานหรือเอกสาร และส่งต่อไปยังฝ่ายจัดการตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตามความต้องการของผู้บริหาร โดยทั่วไปแล้วการทำงานของ MRS จะถูกใช้สำหรับการวางแผน การตรวจสอบ และการควบคุมการจัดการ ขณะที่ TPS จะรวบรวมและแสดงกิจกรรมในการดำเนินงานเท่านั้น
              ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือที่เรียกว่า DSS หมายถึง ระบบที่จัดหาหรือจัดเตรียมสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อจะช่วยในการ ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเลือกโอกาสที่เกิดขึ้น ปกติปัญหาของผู้บริหารจะมี ลักษณะที่เป็นกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึงยากต่อการวางแนวทางรองรับ หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ประการสำคัญ DSS จะ ไม่ทำการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร แต่จะจัดหาและประมวลสารสนเทศหรือสิ่ง ต่างๆ ที่คิดว่าจำเป็นต่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร ปัจจุบัน DSS เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากบุคคลหลายฝ่าย หรือเราจะนำเสนอรายละเอียดในบทต่อไป ระบบสารสนเทศสำนักงานหรือที่เรียกว่า OIS หมายถึง ระบบที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นใช้ช่วยการทำงานในสำนักงาน โดยที่ OIS จะ ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีเครื่องใช้สำนักงานเพิ่มผล ผลิต และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยสามารถกล่าวอีกนัยคือ OIS มี วัตถุประสงค์เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานภาย ในองค์การเดียวกัน และระหว่างองค์การ รวมทั้งการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภาย นอกองค์การ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น