วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บทที่ 13 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


บทที่ 13 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. จงอธิบายความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    ตอบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจหรือองค์การ ในเรื่องของความทันสมัย และเป็นโอกาสที่ทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เพราะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้เร็วและเสียเวลาน้อย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์การมีความได้เปรียบคู่แข่ง

2. เพราะเหตุใดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกเครื่องมือและกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญ ในการช่วยให้องค์การมีความได้เปรียบคู่แข่ง
    ตอบ
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม และเพิ่มช่องทางให้กับธุรกิจ ซึ่งแฝงไปด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับผู้ประกอบการ

3. ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ
เราสามารถแบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4 ประเภท คือ
          1. ธุรกิจกับธุรกิจ
          2. ธุรกิจกับผู้บริโภค
          3. ธุรกิจกับรัฐบาล
          4. ผู้บริโภคกับผู้บริโภค

4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีข้อแตกต่างไปจากการดำเนินธุรกิจทั่วไปอย่างไร
    ตอบ
1. มีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         2. มีการตอบสนองเพื่อการแข่งขัน
         3. การให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
         4. การควบคุมและปฏิสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง
         5. การสร้างร้านค้าเสมือนจริง
         6. การติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค
         7. โครงข่ายเศรษฐกิจ
         8. การส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี

5. หลักการตลาดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ
หลักการตลาด 6Ps ประกอบด้วย
         1. ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ รูปแบบ สีสัน และประโยชน์ใช้สอย
         2. ราคา การตั้งราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดใจลูกค้า
         3. ช่องทางการจัดจำหน่าย การหาทำเลการค้าที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สามารถตัดสินได้ว่าธุรกิจจะรุ่งเรืองหรือไม่ แต่เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การหาทำเลเทียบได้กับการตั้งชื่อร้าน
         4. การส่งเสริมการขาย กระบวนการที่จะทำให้ขายสินค้าได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อลูกค้า หรือแม้แต่การโฆษณาชวนเชื่อด้วยการลด แลก แจก และแถมสินค้า
         5. การรักษาความเป็นส่วนตัว คือการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หรืออีเมล์
         6. การให้บริการแบบเจาะจง เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทำให้เว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้ และสามารถให้บริการแบบเจาะจงกับลูกค้าแต่ละรายได้ สามารถเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้สามารถนำเสนอบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการแบบเจาะจงบุคคล

6. จงยกตัวอย่างข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    ตอบ
ข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          1. สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก
          2. สามารถจัดหารสินค้าและบริการจากผู้จำหน่ายแหล่งต่างๆ
          3. สามารถปรับลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม
          4. สามารถเจรจากลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
          5. สามารถประหยัดเวลาและต้นทุนในการรับส่งสินค้ากับบริการ

7. จงยกตัวอย่างข้อเสียของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    ตอบ
ข้อเสียของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
             1. มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และระดับความน่าเชื่อถือต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความแน่นอน
             2. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารอาจยังไม่เหมาะสม
             3. โปรแกรมหรือซอฟแวร์แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนบ่อย
             4. ต้นทุนในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างสูง
             5. ผู้ขายและผู้ซื้อยังมีความกังวลด้านความปลอดภัย
             6. ลูกค้าบางส่วนยังชอบวิธีการซื้อสินค้าและบริการในลักษณะแบบเห็นหน้าตากัน

8. ปัญหาที่พบในการดำเนินงานของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีอะไรบ้าง
    ตอบ
1. ปัญหาในเรื่องของความพร้อมของผู้ประกอบการ
             2. ปัญหาในเรื่องของบุคลากรยังไม่มีความพร้อม
             3. ปัญหาในเรื่องของตลาด
             4. ขาดความเชื่อมั่นในผลตอบแทนที่จะได้รับ
             5. ปัญหาในเรื่องของความเชื่อมันในระบบรักษาความปลอดภัย
             6. ค่าบริการใช้อินเตอร์เน็ตและค่าบริการสื่อสารยังมีราคาแพง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น