วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สรุปท้ายบทที่ 9 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ


สรุปท้ายบทที่ 9 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ


           ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรคอมพิวเตอร์พยายามพัฒนาอุปกรณ์ และชุดคำสั่งที่สามารถลอกเลียนความฉลาดของมนุษย์ เช่นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การใช้ความรู้สึกในการประเมินสถานการณ์ เป็นต้นปัจจุบันการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ AI แยกระบบความฉลาดออกเป็นหลายสาขาด้วยกัน ซึ่งสามารถนำมากล่าวเพียง 5 สาขาดังนี้
                - การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing )
                - ระบบภาพ (Vision System)
                - ระบบเครือข่ายเส้นประสาท (Neural Networks)
                - หุ่นยนต์ (Robotics)
                - ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
ระบบผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ให้คำปรึกษาที่ลอกเลียนกระบวนการใช้เหตุของผู้เชี่ยวชาญใน สาขาความรู้นั้น โดยปกติธุรกิจมีเหตุผลสำคัญในการพัฒนา ES ดังนี้
                - กระจายความรู้ (Knowledge Distribution)
                - ความแน่นอน (Consistency)
                - การเตรียมสำหรับอนาคต
ประโยชน์ของ ES
                - รักษาและป้องกันความรู้สูญหาย
                - เตรียมความพร้อมของข้อมูล
                - เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
                - สามารถตัดสินใจปัญหาได้อย่างแน่นอน
                - เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
การพัฒนาระบบ ES นับว่ามีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ในที่นี้พอสรุปได้ 5 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ปัญหา การเลือกอุปกรณ์ การถอดความรู้ การสร้างต้นแบบ และการขาย การทดสอบ และการบำรุง ระบบเครือข่ายเส้นประสาทเป็นอีกแขนงหนึ่งของ AI ที่ ได้รับความสนใจศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานแก้ปัญหาที่ต้องมีการพัฒนาการตามประสบการณ์ เนื่องจากระบบเครือข่ายเส้นประสาทจะเลียนแบบการทำงานของสมอง และระบบประสาทมนุษย์ โดยระบบจะสัมผัส เรียนรู้ จดจำ และปฏิบัติงานตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทำให้ระบบเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น