วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัก 25/03/56 ทำไมเราต้องเรียนระบบสารสนเทศ

คำถาม ทำไมเราต้องเรียนระบบสารสนเทศ
            เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจ การเรียน การติดต่อสื่อสาร ที่เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ยุคสารสนเทศที่มีการติดต่อสื่อสารกันด้วยความรวดเร็วและซับซ้อน ตลอดจนมีการแข่งขันที่รุนแรง เพราะฉะนั้น ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเช่น ข่าวสารทางทีวี การติดต่อสื่อสารทางโ่ทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ
            ปัจจุบันมีคนมากมายเริ่มที่จะสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องของระบบสารสนเทศกันมากขึ้น ระบบสารสนเทศทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้กระบวนการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะทำให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากและช่วยทำให้การเข้าถึงข้อมูล ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ทำให้มีการติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็วและระบบสารสนเทศช่วยในด้านธุรกิจเช่นการเลือกผลิตสินค้า/ บริการที่เหมาะสมระบบสารสนเทศจะช่วยทำให้องค์การทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ราคาในตลาดรูปแบบของสินค้า/บริการที่มีอยู่ หรือช่วยทำให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิตสินค้า/บริการที่มีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/ บริการให้ดีขึ้นระบบสารสนเทศทำให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถทำได้โดยถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/ บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยความได้เปรียบในการแข่งขันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมต้องเรียนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจมืออาชีพหรือบุคคลทั่วไป ระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตของคุณไม่มากก็น้อยจึงเป็นสาเหตุให้เลือกเรียนระบบสารสนเทศ และมีความชื่นชอบด้านเทคโนโลยี และการเรียนระบบสารสนเทศก็ทำให้นำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในด้านต่างๆในอนาคต
ตัวอย่างประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น