วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สรุปท้ายบทที่ 4 การพัฒนาระบบสาระสนเทศ

 
สรุปท้ายบทที่ 4 การพัฒนาระบบสาระสนเทศ
        การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรขององค์การ และระยะเวลา แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบประสบความสำเร็จคือผู้ใช้ระบบจะต้องให้ข้อมูลแก่ทีมงานพัฒนาระบบในด้านต่างๆ โดยที่การพัฒนาระบบให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
                    - ผู้นำและผู้ใช้ระบบมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ
                    - การวางแผนพัฒนาระบบถูกดำเนินการอย่างถูกวิธี
                    - มีแนวทางที่แน่นอนในการออกแบบและทดสอบชุดคำสั่ง
                    - เอกสารที่ใช้ประกอบในกระบวนการพัฒนาระบบมีความสมบูรณ์
                    - มีการวางแผนและฝึกอบรมผู้ใช้ระบบที่ดี
                    - มีการตรวจสอบหลังการติดตั้งระบบใหม่เป็นระยะ
                    - มีการวางแผนให้มีกระบวนการในการบำรุงรักษาที่ง่าย
                    การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
       ในการพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ หรือที่เรียกว่า SA นั้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาระบบ หน้าที่หลักของนักวิเคราะห์ระบบคือ การวางแผน การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ
 
โดยปกติทีมงานพัฒนาระบบประกอบด้วยบุคลดังต่อไปนี้ 
       คณะกรรมการ ผู้จัดการระบบสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรม  เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและผู้ใช้และผู้จัดการทั่วไป โดยที่การพัฒนาระบบจะสามารถทำได้อยู่ 4 วิธีคือ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีสร้างฐานข้อมูล วิธีจากล่างขึ้นบน และวิธีจากบนลงล่าง

การพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีกระบวนการการพัฒนาระบบแบ่งได้ 5 ขั้นตอนคือ
    1. การสำรวจเบื้องต้น
    2. การวิเคราะห์ความต้องการ
    3. การออกแบบระบบ
    4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ
    5. การติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา
        ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ดี ซึ่งมีรูปแบบที่นิยมใช้ดังนี้ รูปแบบน้ำตก รูปแบบวิวัฒนาการ รูปแบบค่อยเป็นค่อยไป และรูปแบบเกลียว การปรับเปลี่ยนระบบ ทีมงานควรเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง ซึ่งการปรับเปลี่ยนระบบสามารถกระทำได้ 4วิธี คือ กรปรับเปลี่ยนโดยตรง การปรับเปลี่ยนแบบขนาน การปรับเปลี่ยนแบบเป็นระยะ และการปรับเปลี่ยนแบบนำร่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น