วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สรุปท้ายบทที่ 6 ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย


สรุปท้ายบทที่ 6 ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

               ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ คอมพิวเตอร์สถานี ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร และชุดคำสั่งสำหรับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งระบบเครือข่ายแยกตามระยะทางและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ สามารถแบ่งออกเป็นระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ หรือ LAN ระบบเครือข่ายเฉพาะเขตเมือง หรือ MAN ระบบเครือข่าครอบคลุมพื้นที่หรือ WAN และระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ รูปแบบของเทคโนโลยีของเครือข่ายหลัก ๆ มี 4 แบบ คือ โทโปโลยีแบบบัส โทโปโลยีแบบวงแหวน โทโปโลยีแบบผสม ซึ่งเครือข่ายแต่และแบบมีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันจึงมีความจำเป็น ที่เราจะต้องการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบพิจารณาเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปัจจุบันช่องการติดต่อสื่อสารมีอยู่ 2 ลักษณะ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ได้แก่ การสื่อสารแบบมีสาย เช่น สายเกลียวคู่ หรือสายโทรศัพท์ สายโคแอกเซียล และสายใยแก้วนำแสง และระบบสื่อสารแบบไร้สาย เช่น เคลื่อนสั้น และดาวเทียม โดยช่องทางการติดต่อสื่อสารแต่ละลักษณะจะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน โดยสัญญาณที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณที่ผ่านตัวกลางแบบมีสายหรือแบบไร้สาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สัญญาณและแอนะล็อกและสัญญาณแบบดิจิตอล ส่วนอุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสารสำคัญมีดังนี้ อุปกรณ์ประมวลผลหน้า อุปกรณ์รวบรวม และอุปกรณ์ควบคุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น