วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สรุปท้ายบทที่ 12 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ


สรุปท้ายบทที่ 12 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ

       หัวใจสำคัญในการธำรงอยู่ขององค์กรธุรกิจคือ ธุรกิจต้องสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างกลมกลืน และสามารถดำเนินการแข่งขันกับคู่แข่งขันอย่างมีประมิทธิภาพ แต่การเปลี่ยนแปลงรารวดเร็วและรุนแรงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลให้องค์การธุรกิจต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการรักษาพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงในสังคมซึ่งเราเรียกว่า การดำเนินการเชิงกลยุทธ์

       ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การในหลาย ระดับตั้งแต่การปฏิบัติงานประจำวัน การจัดทำและเสนอสารสนเทศแก่ผู้บริหาร จนกระทั่งถึงการดำเนินในระดับกลยุทธ์ขององค์การ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำใช้ในการสร้างและธำรงรักษาความสามารถในการแข่ง ขันของธุรกิจ ดังอย่างเช่น
          - การกำหนดโครงสร้างและการดำเนินงานขององค์การใหม่
          - การสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างองค์การกับลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ และพันธมิตรธุรกิจ เป็นต้น ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้องค์การประสบความก้าวหน้าหรือล้มเหลว
        ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศจะแสดงบทบาทสำคัญ นอกเหนือจาการสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีส่วนในการกำหนอกลยุทธ์ขององค์การ ดังนั้นถ้าผู้บริหารสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทคมประยุกต์ในการทำงานอย่าง เหมาะสมแล้ว นอกจากจะสามารถสร้างผลงานให้แก่ตนเองแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์การด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น